ลิงก์ผู้สนับสนุน

เพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของรัฐบาลขึ้นเงินเดือนให้กับทุกคนที่จบปริญญาตรี 15,000 บาท โดย สกอ.จะเสนอนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป…

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท พบว่า มีมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 34,549 คน แบ่งเป็น ม.ในส่วนราชการ 16 แห่ง จำนวน 10,261 คน ได้แก่ ม.เกษตรศาสตร์ 2,039 คน ม.ขอนแก่น 1,784 คน ม.ธรรมศาสตร์ 806 คน ม.นครพนม 192 คน ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 77 คน ม.นเรศวร 819 คน ม.มหาสารคาม 575 คน ม.แม่โจ้ 176 คน ม.รามคำแหง 170 คน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 1,273 คน ม.ศิลปากร 605 คน ม.สงขลานครินทร์ 1,193 คน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 105 คน ม.อุบลราชธานี 263 คน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 96 คน และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 88 คน ม.ในกำกับของรัฐ 12 แห่ง จำนวน 9,826 คน อาทิ จุฬาฯ 1,084 คน ม.เชียงใหม่ 1,728 คน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 331 คน ม.เทคโนโลยีสุรนารี 41 คน ม.บูรพา 882 คน ม.พะเยา 474 คน ม.มหิดล 3,938 คน, มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 40 แห่ง จำนวน 10,814 คน อาทิ มรภ.กาญจนบุรี 200 คน มรภ.กาฬสินธุ์ 74 คน เป็นต้น

ดร.สุเมธ กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง จำนวน 3,152 คน อาทิ มทร.ธัญบุรี 407 คน มทร.กรุงเทพ 238 คน เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเป็นเงิน 327 ล้านบาทต่อเดือน และใช้งบประมาณประจำปีจำนวน 2,978 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของรัฐบาลขึ้นเงินเดือนให้กับทุกคนที่จบปริญญาตรี 15,000 บาท โดย สกอ.จะเสนอนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป.

Advertisements