ปาโมชฺโชภิกขุ


004

 • ความทุกข์อยู่ที่ กายและใจ หรือคือ ตัวเรา นั่นเอง
  * ทำอย่างไรให้อยู่กับ กายและใจ หรือ “เรา” โดยไม่ทุกข์? / ทำอย่างไรไม่ให้ยึดถือ กายและใจ?
  * กายและใจ โดยตัวมันเอง เป็นของหนัก ถ้าจิตไม่ไปถือ มันก็เบา
  * ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรรู้ (รอบ)
  * การเห็นกายใจตามความเป็นจริง (วิปัสสนา) คือ การรู้ทุกข์
  * รู้เพื่อให้เห็นความจริงของกายใจ โดยการไม่ใจลอย เมื่อใดที่ลืมตัวเอง เราจะไม่รู้กายและใจ จะรู้แต่เรื่องที่คิด (ดังคำที่หลวงปู่ดุลย์ว่าไว้ “คิดเท่าไหร่ก็ ไม่รู้ หยุดคิดจึงจะรู้”)
  * ความรู้สึกตัว เป็นการตั้งต้นของการปฏิบัติธรรม
  * หมั่นรู้สึกตัวบ่อยๆ ศัตรูของมันคือ การใจลอยหรือเหม่อ เผลอ เพลิน
  * วิธีรู้กายใจตามความเป็นจริง 1.รู้กายและใจให้ได้ก่อน อย่าใจลอย 2.ถ้าใจลอยแล้วให้รู้
  * หัดรู้ทันจิต
  * ความคิดปิดบังความจริง
  * ถ้ารู้ว่าจิตคิด จะได้ต้นทางของการปฏิบัติ
  * จิตหลงคิดปั๊บ ถ้ารู้ทันบ่อยๆ สติจะเกิด
  * ถ้าเรารู้สึกตัว จิตจะหลุดจากเรื่องของความคิด
  * พอหลุดแล้ว ดูกายดูใจมันทำงาน
  * ใจที่ตื่นแล้ว จะเป็นเพียงแค่คนดู
  * การเห็นกายและใจทำงานไปเรื่อยๆ คือ การรู้ตามความเป็นจริง
  * กายและใจเคลื่อนไหวตลอดเวลา มันไม่เที่ยง
  * วิปัสสนาไม่ใช่การบังคับตัวเอง แต่เป็นการรู้กายและใจ ตามความเป็นจริง
  * หัดรู้ความเปลี่ยนแปลงทางใจ รู้ใจ รู้ทันตัวเอง จะรู้ว่า ใจของเราเปลี่ยนตลอดเวลา
  * เมื่อรู้กายและใจตามความเป็นจริงบ่อยๆ จิตจะรวมเข้าเป็นอัปนาสมาธิ
  * เมื่อเกิดอริยมรรค จะเห็นนิพพาน
  * พอใจปล่อยวางแล้ว ความทุกข์ไม่มี
  * ที่เรายึดถือสิ่งอื่น เพราะเราไม่ยึดถือกายและใจของเราก่อน
  * เมื่อเราฝึกแล้ว จะอยู่ด้วยตัวเองได้
  * คนบนโลกไม่รู้จักเมตตา รู้จักแต่ราคะ
  * นิพพาน มีอิสรภาพ
  * นิพพาน ไม่ใช่ความว่าง
  * เมื่อรู้ทุกข์ ก็จะละสมุทัยเมื่อนั้น
  * ทันทีที่สมุทัยไม่มี นิพพาน(วิสังขาร)อยู่ต่อหน้าต่อตา
  * วิราคะ – ไม่ยึดติดอะไร มีความสุขล้วนๆ
  * วิมุติ – หลุดจากความยึดถือกายและใจ
  * การรู้มี 2 สเต๊ป > รู้สภาวะที่เกิดขึ้น > รู้ทันจิต
  * ต้องรู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลาง
  * บางอย่างรู้แล้วไม่ต้องดับ
  * โมหะ ทำให้เราไม่รู้สภาวะตามความเป็นจริง
  * รู้เท่าที่รู้ได้ ไม่ใช่ฝึกรู้เพื่อหยุด
  * รู้ลงที่ปัจจุบัน
  * ทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัว คือ การมีสติ
  * ความตั้งใจ(ปฏิบัติ) คือ โลภะ
  * การอยากรู้ตลอดเวลา คือ การเพ่ง
  * กรรมฐาน 4 รูปแบบ > หลง / เพ่ง (สมถะ) / รู้กาย (วิปัสสนา) / รู้จิต (วิปัสสนา)
Advertisements