วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น  ต้องจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคน ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

 นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน จะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม นำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและต้องเข้าร่วมรับการศึกษาต่อในขั้นพื้นฐานได้ครบ  ร้อยละ  100  โดยมีเป้าหมายของชีวิตโดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์หลักของโรงเรียน

1. พัฒนาคุณภาพของการศึกษาของการศึกษาในทุกระดับของโรงเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  โดยใช้ระบบคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2. เร่งรัด พัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรในโรงเรียนให้เกิดผลและชำนาญการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพทางการศึกษา
3.  ส่งเสริมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ต่อเนื่อง ด้วยจิตสำนึก หวงแหน อนุรักษ์ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
4. มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

Advertisements