ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น

1  –
2 นางแสงจันทร์ ธรรมจักร์       ค.ศ. 2 ค.บ.           ประถมฯ สอน
3 นางภมรวรรณ แจ้งชูศักดิ์    ค.ศ. 2 ศษ.บ          โสตทัศนศึกษา
4 นายสุรชัย มหายศนันท์       ค.ศ. 2 ค.บ.           เกษตร สอน
5 นายอัฐพล เผือทะนา           ค.ศ. 3 ศษ.บ         สุขศึกษา
6 นายวิโรจน์ ปริกเพ็ชร           ค.ศ. 2 ทษ.บ          สัตวบาล
7 นางนารีย์ ตันติ                     ค.ศ. 2 ค.บ.            เกษตร
8 นายชนะริทธิ์ ดวงงา           นักการภารโรง             ม.ศ.3

Advertisements